PROJEKTMOGNADSANALYS

Varför är den viktig och vad kan du få ut av den?

Att mäta projektmognad handlar om att få en uppfattning om hur en organisation presterar över tid. Finns det en systematik i hur ni driver projekt? Gör ni lika i alla projekt eller uppfinner ni hjulet varje gång?

staplar

En organisation kan ju leverera bra resultat men på bekostnad av resurser. Ni kanske når bra resultat men det är krångligt att leverera projekten.

Vore det inte skönt att veta att projekten levererar bra resultat med nöjda kunder, medarbetare och andra intressenter?

Med mätningen som utgångspunkt blir det tydligt vilka områden som ni behöver jobba vidare med och förbättra, för att på så sätt öka er totala projektförmåga.

HUR GÖR VI PROJEKTMOGNADSMÄTNINGEN?

Vår metod och process

Planering

Vi jobbar tillsammans fram mål och syfte med mätningen, identifierar deltagare och sätter upp en tidplan. Vi säkerställer förankring mot kundens övergripande strategier och mål för verksamheten genom att göra en anpassning av enkätfrågorna.

Mätning

Enkäten är stommen i metoden och det verktyg som säkerställer kvaliteten i mognadsanalysen. Den består av 56 frågor som besvaras av utvalda deltagare. Mätningen är öppen under ett fönster på en till två veckor.

.

Workshop

Vi besöker kunden och går igenom resultatet av mätningen. En spännande diskussion börjar som innebär ett första steg på en förändringsresa. Syftet är att få en samsyn på var kunden befinner sig idag samt vilka ambitioner som finns för framtiden.

Presentation

Vid presentationen går vi igenom föreslagna åtgärder från workshopen samt de rekommendationer vi ger, för den fortsatta förändringsresan. Dessa sammanställs i en slutrapport.

Förändring

I kommande arbete förädlas ambitioner och åtgärder till en konkret handlingsplan som är grunden i förändringsresan. Här kan vi hjälpa till genom att leda förändringsarbetet. Ett förslag på upplägg kan tas fram på begäran.  Årekommande mätningar görs för att se hur utvecklingen går framåt.

Nyheter och information

Artikelserie projektmognad

Hej och välkommen till vår artikelserie om projektmognad. Här kommer du att kunna få en djupare förståelse kring projektarbete , mätning och förbättringar av projektarbetsformen inom organisationer. Jag som skriver heter Jonas Lobell  Vi driver förbättringar av företags förmåga att driva projekt.   Vad är…

Mätområden
Projektmognad
Förändring

Lite om våra produkt

Metoden är framtagen av oss och resultatet stödjer internationella standarder för projektledning och kvalitetsledning av projekt. Den går i linje med ISO10006, ISO21500 och IPMAs modell för ”Project Excellence”

Ledarskap och värdering är allt från det personliga ledarskap som framförs av en projektledare men även linjechefer, styrgruppsmedlemmar och beställare. Alla som har en ledande position har en viktig ledarroll som påverkar projektet och intressenter. Tonvikt läggs på ledningens ansvar och den förebild som ledare utgör för projektet.

Ledning och strategier. I detta område hanteras de långsiktiga effekterna av projektens genomförande och hur de tillsammans bidrar till att affärsmålen uppnås. Affärskalkyler, nyttokalkyler och förankring till organisationens strategier.

Intressenter och mål är det område som hanterar alltifrån ursprungliga projektidéer och att omsätta dessa till projektkrav och definierade projektmål. Det innefattar också att hantera intressenters ändrade krav och önskemål samt att föra en för alla projekt så viktiga dialogen med intressenter. Kommunikation med intressenter är en av de viktigaste framgångsfaktorer i projekt.

Projektmedarbetare, partners och leverantörer. Området omfattar såväl kompetensförsörjning som kompetensutveckling och hantering av de mjukare sidorna som konflikthantering och team building. Att visa uppskattning och ge beröm till medarbetare.

Processer och verktyg är det ”hårda” området som är vedertaget för hur man bör bedriva projekt t.ex. de processer som framtagits som standarder i till exempel ISO10006 och PMBOK. Här kan man läsa sig till hur det ska gå till. Exempel på processer är planering, budgetering, riskanalys, kvalitetskontroll, uppföljning och rapportering.

Resurser. Hanteringen av resurser på ett effektivt sätt är mer aktuell än någonsin i en tid av stor miljöpåverkan från industri och samhälle. Även små projekt har en negativ inverkan på miljön och vi behöver förstå hur projektresultat lämnat avtryck på miljön.

Resultat är det område där vi mäter vad man faktiskt uppnådde i sina projekt. Vad sa man att man skulle leverera och hur blev det egentligen, det uttalade målet och om det uppnåddes eller ej . En annan viktig del här är huruvida man mäter nöjdheten hos intressenter. Det är en sak att leverera det man sa men en annan att faktiskt få nöjda kunder, samhällsmedborgare, beställare och så vidare.

Ett projekt är enligt klassiska definitioner, fritt formulerat – en tillfällig ansträngning utförd av en tillfällig organisation för att uppnå ett specifikt och unikt resultat med tydligt start- och slutdatum

Projektorganisationen är den sammansättning av personer som tillsammans ska genomföra projektets aktiviteter. De ingår dessutom vanligen i en eller flera linjeorganisationer. Det är dessa personers förmåga att genomföra ett projekt tillsammans som är ett mått på hur bra projektet blir.

Men om vi bara ser till projektdeltagarna i ett specifikt projekt kan vi inte prata om en organisations projektmognad. Utan det är när vi ser på projektarbetsformen i ett större perspektiv, det vill säga när vi genomför under en tidsperiod flera projekt som vi kan mäta projektmognad. Vi pratar då om en organisations förmåga att använda projektarbetsformen på ett konsekvent och repeterbart/systematiskt sätt så att projekt efter projekt genomförs med god kvalitet.

Projektmognad handlar om att få en uppfattning om hur organisationen presterar över tid. Har ni en systematik i hur ni driver projekt? Gör ni lika i alla projekt eller uppfinner ni hjulet varje gång? En organisation kan ju leverera bra resultat men på bekostnad av resurser. Ni kanske sliter ut folk varje gång ett projekt genomförs eller använder resurser ineffektivt.

Vad kan det finnas för skäl till att man vill mäta projektmognaden? Om vi jämför med andra mätningar som görs i ett företag, exempelvis ekonomiska resultat eller marknadsandelar, så avslöjar ju inte projektmognaden i sig något om hur bra det går för företaget. Man kan ju ha en hög projektmognad, och driva projekt på ett effektivt sätt, men måttet säger inget om hur bra företaget går.

Däremot, har man hög projektmognad så har man goda förutsättningar för att prestera bra ekonomiska och andra resultat. Hög projektmognad innebär att man har ett väl genomtänkt och förankrat ”system” för hantering av och förbättring av projekthanteringen.

Detta borgar för att projekten som drivs har större chanser att leverera de projektresultat som förväntas. Så, bakomliggande skäl till att mäta projektmognaden är att företaget levererar dåliga projektresultat, projekten sliter ut människor, går över budget eller har bristande kvalitet i leveranser, för att nämna några.

Kontakta oss

Vill ni veta mer, tveka inte och kontakta oss!